Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o. o.

Regulamin konkursu „Świętuj i wygrywaj”

 
Pobierz regulamin

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu „Świętuj i wygrywaj” (zwanego dalej „konkursem”) jest Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/17, 81-824 Sopot, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280793, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych, NIP 5851433339, REGON 220433154 zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Organizator dokonuje czynności związanych z organizacją konkursu na zlecenie McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, ul. Malinowa 18/20; 05-552 Wólka Kosowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 21512, NIP 522-010-23-08, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 3.669.000.- PLN, wpłacony w całości
1.3. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w placówkach handlowych należących do sieci INTERMARCHE (zwanych dalej „sklepami konkursowymi”), w których można dokonać zakupu promocyjnego, tj. zakupu dwóch produktów marki KAMIS.
1.4. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 9 grudnia 2017 r. do dnia 22 grudnia 2017 r., (zwanym dalej: czasem trwania konkursu) przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbieraniem nagród zakończą się do dnia 12 stycznia 2018 roku..
1.5. Uczestnik przystępując do konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „regulaminem”) i potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem oraz, iż spełnia i akceptuje warunki opisane w pkt. 2 niniejszego regulaminu, uprawniające do udziału w konkursie.
1.6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459), która w dniu rozpoczęcia konkursu posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu 2.2 poniżej i zapoznała się treścią regulaminu, w sposób określony w punkcie 1.5 powyżej.
2.2 Uczestnikiem Konkursu nie może być:
a) pracownik, współpracownik, członek władz lub pełnomocnik Organizatora,
b) pracownik, współpracownik, członek władz lub pełnomocnik McCormick Polska S.A.,
c) pracownik sklepów konkursowych.
2.2. W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik powinien posiadać numer telefonu komórkowego, aktywnego w sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie w sposób wskazany w Regulaminie.

3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien wykonać następujące czynności:
a) dokonać zakupu promocyjnego produktów marki KAMIS, w ilości 2 sztuki, zachować oryginał dowodu zakupu produktów o których mowa powyżej,
b) rozwiązać zadanie konkursowe w postaci udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe brzmiące następująco: „Jakie są twoje najlepsze święta?”
c) wysłać SMSa zawierającego rozwiązanie zadania konkursowego, tj. odpowiedź na pytanie konkursowe na numer 4628 z telefonu komórkowego (zwanego dalej „SMSem zgłoszeniowym”),
d) SMS zgłoszeniowy powinien zostać napisany w następującym formacie: KAMIS.NRPARAGONU.odpowiedź na pytanie
3.2. SMS zgłoszeniowy zawierający rozwiązanie zadania konkursowego może składać się z maksimum 160 polskich znaków, w całości łącznie ze spacjami oraz obligatoryjną częścią SMSa, tj. KAMIS.NRPARAGONU.
3.3. SMSy zgłoszeniowe mogą być wysyłane przez cały czas trwania konkursu, tj. od dnia 9 grudnia 2017 r. do dnia 22 grudnia 2017 r., po dokonaniu zakupu promocyjnego.
3.4. Rozwiązanie zadania konkursowego powinno być wynikiem osobistej twórczości uczestnika, nie może zawierać zwrotów wulgarnych, obraźliwych oraz treści sprzecznych z prawem czy godzących w powszechnie uznawane wartości. Nie może również naruszać praw osób trzecich.
3.5. Koszt wiadomości SMS, o której mowa w punktach 3.1. i 3.2. powyżej jest zgodny z taryfą operatora. Zgłoszenie wysłane w formie wiadomości SMS za pośrednictwem Internetu nie będą brały udziału w konkursie.
3.6. Przyjęcie zgłoszenia do udziału w konkursie wysłanego w czasie trwania konkursu zostanie potwierdzone SMSem zwrotnym.
3.7. W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego można dokonać zgłoszenia do konkursu z każdego z tych zakupów. W tym celu każdorazowo należy dokonywać czynności opisanych w punkcie 3.1. powyżej. Organizator posiada uprawnienie do wezwania uczestnika do przesłania wszystkich dowodów zakupu, jeżeli uczestnik ten zgłosił się do konkursu więcej niż jeden raz. Jeżeli uczestnik nie będzie posiadał wszystkich dowodów zakupu, może zostać wykluczony z konkursu oraz utracić prawo do nagrody mu przyznanej, która pozostanie do dyspozycji organizatora.
3.8. Zgłaszając uczestnictwo w konkursie każdy uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, o ile zostało ono nagrodzone. W momencie wydania nagrody uczestnik przenosi na organizatora wszelkie prawa majątkowe do w/w rozwiązania, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich
polach eksploatacji. Uczestnik upoważnia również organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu na w/w polach eksploatacji bez wynagrodzenia.
3.9. W razie zniszczenia lub utraty oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział w konkursie, uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem organizatora.
3.10. Dowodem zakupu jest wyłącznie oryginał dowodu zakupu.

4. NAGRODY
4.1. Nagrodę dzienną stanowi deska drewniana do krojenia z logo marki KAMIS o wartości 49 PLN brutto. Łączna ilość nagród dziennych wynosi 140 sztuk, tj. po 10 nagród każdego dnia trwania konkursu.
Dodatkowo do nagrody dziennej organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 5,44 PLN zł (słownie: cztery złote 44/100). Łączna całkowita wartość jednej nagrody dziennej wynosi 54,44 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery złote 44/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 5,44 PLN zł (słownie: pięć złotych 44/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora. Łączna ilość nagród dziennych w konkursie wynosi 140 (słownie: sto czterdzieści ) sztuk. Łączna wartość nagród dziennych w konkursie wynosi 7.622,22 PLN brutto (słownie: siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 22/100).
4.2. Nagrodę główną stanowi wielofunkcyjny mikser planetarny firmy KITCHENAID.
4.3. Łączna ilość nagród głównych wynosi 3 sztuki, każda o wartości 2999 PLN brutto. Dodatkowo do nagrody dziennej organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 332,22 PLN (słownie: trzysta trzydzieści złotych 22/100). Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi 3.332,22 PLN brutto (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote 22/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 332,22 PLN (słownie: trzysta trzydzieści złotych 22/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.
4.4. Łączna ilość nagród głównych w konkursie wynosi 3 (słownie: trzy ) sztuki. Łączna wartość nagród dziennych w konkursie wynosi 9.996,66 PLN brutto (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 66/100).
4.5. Łączna ilość wszystkich nagród w konkursie wynosi 143 (słownie: sto czterdzieści trzy) sztuki.
4.6. Łączna wartość wszystkich nagród w konkursie wynosi 17.618,88 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset osiemnaście złotych 88/100).
4.7. Nagroda nie podlega wymianie na żadne inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

5. NADZÓR NAD KONKURSEM
5.1. Organizator powoła komisję konkursową, składającą się z minimum dwóch członków organizatora.
5.2. Zadaniem komisji konkursowej jest zapewnienie prawidłowej organizacji i nadzoru nad przebiegiem konkursu. Zadaniem komisji konkursowej jest również weryfikacja i przyznanie nagród w Konkursie.

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu na etapach dziennych polegać będzie na wyłonieniu przez komisję konkursową najlepszych rozwiązań zadań konkursowych, które wpłynęły danego dnia. Komisja konkursowa oceni według swobodnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane i zarejestrowane zgłoszenia do etapu dziennego. Komisja konkursowa oceniając w/w zgłoszenia uwzględni ich oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne.
6.2. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie głównym polegać będzie na wyłonieniu przez komisję konkursową trzech najlepszych rozwiązań zadań konkursowych, które wpłynęły podczas całego okresu trwania konkursu. Komisja konkursowa oceni według swobodnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane i zarejestrowane zgłoszenia nadesłane do poszczególnych etapów dziennych. Komisja konkursowa oceniając w/w zgłoszenia uwzględni ich oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne.

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
7.1. Organizator poinformuje każdego laureata konkursu o wygranej nagrodzie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia danego etapu, poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu, z którego uczestnik wysłał zgłoszenie uczestnictwa w konkursie.
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu braku możliwości powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania nieprawidłowego numeru telefonu, zmiany numeru telefonu w czasie trwania konkursu, wyłączenia telefonu.
7.3. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez laureata pocztą na adres siedziby organizatora następujących danych i oświadczeń:
a) oryginał dowodu zakupu
b) imię i nazwisko
c) wiek
d) adres zamieszkania
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) dla celów przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagrody
f) oświadczenia o potwierdzeniu zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
g) oświadczenia dotyczące autorskich praw majątkowych

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu jego Uczestnicy mogą zgłaszać do Organizatora, wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, w terminie do 30 stycznia 2018 roku.
8.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu uczestnika, z którego dokonał zgłoszenia konkursowego, opis reklamacji oraz treść żądania.
8.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 3 dni od daty ich otrzymania, a odpowiedź zostanie przesłana pocztą do uczestnika w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia (według daty nadania).

9. PRAWA AUTORSKIE
9.1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, iż jest autorem utworu jaki mógł powstać w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego oraz, że utwór powstały w ten sposób nie narusza przepisów prawa ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do nich nie są ograniczone bądź obciążone.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu w związku i w celu z organizacji konkursu i jego rozstrzygnięcia odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922). Przetwarzanie danych obejmuje ich Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, oraz opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, rok urodzenia. Powyższe dane przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej nagrody, po czym zostaną usunięte, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Uczestnik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, może w każdym czasie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i zażądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia bez podania przyczyny. Uczestnik ma też prawo do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
10.1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471 ze zm.).
10.2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej organizatora www.sgm.pl oraz na stronie internetowej www.intermarche.pl
10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

InterMarche_Konkurs_KV_WYBRANA_171120.jpg