Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o. o.

Regulamin konkursu „DOKŁADNIE TAKI KONKURS”
 
Pobierz regulamin
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Organizatorem konkursu „DOKŁADNIE TAKI KONKURS” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/17, 81-824 Sopot, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280793, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych, NIP 5851433339, REGON 220433154 zwana dalej „Organizatorem”.
1.2.Organizator dokonuje czynności związanych z organizacją Konkursu na zlecenie McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, ul. Malinowa 18/20; 05-552 Wólka Kosowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 21512, NIP 522-010-23-08, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 3.669.000.- PLN, wpłacony w całości.
1.3.Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w placówkach handlowych należących do sieci INTERMARCHE (zwanych dalej „Sklepami konkursowymi”), w których można dokonać zakupu promocyjnego, tj. zakupu trzech produktów marki KAMIS.
1.4.Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 11 września 2018 roku do dnia 24 września 2018 roku, (zwanym dalej: Czasem trwania Konkursu) przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbieraniem nagród zakończą się do dnia 31 grudnia 2018 roku
1.5.Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) i potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz, iż spełnia i akceptuje warunki opisane w niniejszym Regulaminie, uprawniające do udziału w Konkursie.
1.6.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1.Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459), która w dniu rozpoczęcia Konkursu posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu 2.2 poniżej i zapoznała się treścią Regulaminu, w sposób określony w punkcie 1.5 powyżej.
2.2 Uczestnikiem Konkursu nie może być:
a) pracownik, współpracownik, członek władz lub pełnomocnik Organizatora,
b) pracownik, współpracownik, członek władz lub pełnomocnik McCormick Polska S.A.,
c) pracownik Sklepów konkursowych.
2.2.W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik powinien posiadać numer telefonu komórkowego, aktywnego w sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
2.3.Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie w sposób wskazany w Regulaminie..

3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1.Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien wykonać następujące czynności:
a) dokonać zakupu promocyjnego produktów marki KAMIS, w ilości 3 sztuk, zachować oryginał dowodu zakupu produktów o których mowa powyżej,
b) rozwiązać zadanie konkursowe w postaci udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe brzmiące następująco: „Jaką kuchnię świata lubisz najbardziej i dlaczego?”
c) wysłać SMSa zawierającego rozwiązanie zadania konkursowego, tj. odpowiedź na pytanie konkursowe na numer 4628 z telefonu komórkowego (zwanego dalej „SMSem zgłoszeniowym”),
d) SMS zgłoszeniowy powinien zostać napisany w następującym formacie: KAMIS.NRPARAGONU.ODPOWIEDŹ
3.2. SMS zgłoszeniowy zawierający rozwiązanie zadania konkursowego może składać się z maksimum 160 polskich znaków, w całości łącznie ze spacjami oraz obligatoryjną częścią SMSa, tj. KAMIS.NRPARAGONU.
3.3.SMSy zgłoszeniowe mogą być wysyłane przez cały czas trwania Konkursu, tj. od dnia 11.09.2018 do dnia 24.09.2018 po dokonaniu zakupu promocyjnego.
3.4.Rozwiązanie zadania konkursowego powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać zwrotów wulgarnych, obraźliwych oraz treści sprzecznych z prawem czy godzących w powszechnie uznawane wartości. Nie może również naruszać praw osób trzecich.
3.5.Koszt wiadomości SMS, o której mowa w punktach 3.1. i 3.2. powyżej jest zgodny z taryfą operatora. Zgłoszenie wysłane w formie wiadomości SMS za pośrednictwem Internetu nie będą brały udziału w Konkursie.
3.6.Przyjęcie zgłoszenia do udziału w Konkursie wysłanego w czasie trwania Konkursu zostanie potwierdzone SMSem zwrotnym.
3.7.W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego można dokonać zgłoszenia do Konkursu z każdego z tych zakupów. W tym celu każdorazowo należy dokonywać czynności opisanych w punkcie 3.1. powyżej. Organizator posiada uprawnienie do wezwania Uczestnika do przesłania wszystkich dowodów zakupu, jeżeli Uczestnik ten zgłosił się do Konkursu więcej niż jeden raz. Jeżeli Uczestnik nie będzie posiadał wszystkich dowodów zakupu, może zostać wykluczony z Konkursu oraz utracić prawo do nagrody mu przyznanej, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.
3.8.Zgłaszając uczestnictwo w Konkursie każdy Uczestnik oświadcza, iż deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, o ile zostało ono nagrodzone. Oświadczenia to stanowi, iż w momencie wydania nagrody Uczestnik przenosi na organizatora wszelkie prawa majątkowe do w/w rozwiązania, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji. Uczestnik upoważnia również organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu na w/w polach eksploatacji bez wynagrodzenia.
3.9. W razie zniszczenia lub utraty oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział w Konkursie, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora.
3.10. Dowodem zakupu jest wyłącznie oryginał dowodu zakupu.

4. NAGRODY
4.1. Nagrodę dzienną stanowi deska drewniana do krojenia z logo marki KAMIS o wartości 49 PLN brutto. Łączna ilość nagród dziennych wynosi 140 sztuk, tj. po 10 nagród każdego dnia trwania konkursu. Łączna wartość nagród dziennych w konkursie wynosi 6.860,00 PLN brutto (słownie: sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100).
4.2.Nagrodę główną stanowi urządzenia elektroniczne iPad marki Apple.
4.3.Łączna ilość nagród głównych wynosi 3 sztuki tj. trzy urządzenia iPad, każdy iPad o wartości 1499,00 PLN brutto. Dodatkowo do nagrody głównej organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 167,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt siedem złotych 00/100). Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi 1.666,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 167,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.
4.4.Łączna ilość nagród głównych w konkursie wynosi 3 (słownie: trzy ) sztuki. Łączna wartość nagród głównych w konkursie wynosi 4.998,00 PLN brutto (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
4.5.Łączna ilość wszystkich nagród w konkursie wynosi 143 (słownie: sto czterdzieści trzy) sztuki.
4.6.Łączna wartość wszystkich nagród w konkursie wynosi 11.858,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).
4.7.Nagroda nie podlega wymianie na żadne inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

5. NADZÓR NAD KONKURSEM
5.1.Organizator powoła komisję konkursową, składającą się z nieparzystej liczby osób (minimum trzech osób), w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora lub innych wybranych przez Organizatora osób.
5.2.Zadaniem komisji konkursowej jest zapewnienie prawidłowej organizacji i nadzoru nad przebiegiem Konkursu. Zadaniem komisji konkursowej jest również weryfikacja i przyznanie nagród w Konkursie.

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
6.1.Rozstrzygnięcie Konkursu na etapach dziennych polegać będzie na wyłonieniu przez komisję konkursową najlepszych rozwiązań zadań konkursowych, które wpłynęły danego dnia. Komisja konkursowa oceni według swobodnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane i zarejestrowane zgłoszenia do etapu dziennego. Komisja konkursowa oceniając w/w zgłoszenia uwzględni ich oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne.
6.2.Rozstrzygnięcie konkursu na etapie głównym polegać będzie na wyłonieniu przez komisję konkursową trzech najlepszych rozwiązań zadań konkursowych, które wpłynęły podczas całego okresu trwania konkursu. Komisja konkursowa oceni według swobodnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane i zarejestrowane zgłoszenia nadesłane do poszczególnych etapów dziennych. Komisja konkursowa oceniając w/w zgłoszenia uwzględni ich oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne.

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
7.1.Organizator poinformuje każdego laureata Konkursu o wygranej nagrodzie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia danego etapu, poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu, z którego Uczestnik wysłał zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie.
7.2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu braku możliwości powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania nieprawidłowego numeru telefonu, zmiany numeru telefonu w czasie trwania Konkursu, wyłączenia telefonu.
7.3.Warunkiem wydania nagrody dziennej jest przesłanie przez laureata w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości sms o wygranej, pocztą elektroniczną na adres mailowy konkurs@sgm.pl lub wypełniając formularz na stronie internetowej www.sgm.pl/konkurs, lub listem poleconym na adres skrytki pocztowej Organizatora: Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o.; FUP SOPOT 1, ul. Obodrzyców 1A, 81-806 Sopot, skr. 80 następujących danych i oświadczeń:
a) imię i nazwisko
b) wiek
c) adres zamieszkania
d) numer dokumentu zakupu Produktów promocyjnych
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagrody
f) oświadczenia o potwierdzeniu zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
7.4. Organizator posiada uprawnienie do żądania dostarczenia oryginału dowodu zakupu.
7.5. Warunkiem wydania nagrody głównej jest przesłanie przez laureata pocztą listem poleconym na adres korespondencyjny, tj. skrytki pocztowej Organizatora: Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o.; FUP SOPOT 1, ul. Obodrzyców 1A, 81-806 Sopot, skr. 80 następujących danych i oświadczeń:
a) imię i nazwisko
b) wiek
c) adres zamieszkania
d) oryginał dokumentu zakupu Produktów promocyjnych
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagrody
f) oświadczenia o potwierdzeniu zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1.Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu jego Uczestnicy mogą zgłaszać do Organizatora, wyłącznie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: konkurs@sgm.pl lub listem poleconym na adres korespondencyjny, tj. skrytki pocztowej Organizatora: Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o.; FUP SOPOT 1, ul. Obodrzyców 1A, 81-806 Sopot, skr. 80, w czasie trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni od upływu terminu Konkursu, o którym mowa w par.1
8.2.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika, z którego dokonał zgłoszenia konkursowego, opis reklamacji oraz treść żądania.
8.3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, a odpowiedź zostanie przesłana do Uczestnika listownie w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia (według
daty nadania).

9. PRAWA AUTORSKIE
9.1.Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, iż jest autorem utworu jaki mógł powstać w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego oraz, że utwór powstały w ten sposób nie narusza przepisów prawa ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do nich nie są ograniczone bądź obciążone.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Niniejszym informujemy, że Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/17, 81-824 Sopot (tj. Organizator), jest administratorem danych dobrowolnie podanych przez Uczestnika na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (dalej „Administrator”). Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców Konkursu, przesłania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.
10.2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest przetwarzanie w celu realizacji przez Administratora umowy o treści zawartej w Regulaminie, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Podanie danych jest dobrowolnie, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, czy też odebrać nagrody.
10.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących Konkursu, w tym dane Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody, będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym Uczestnik uzyskał prawo do nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa).
10.4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być, w szczególności, dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy
administracji oraz sądy. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
10.5. Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane w Konkursie, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”
10.6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471 ze zm.).
10.7. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej Organizatora www.sgm.pl oraz na stronie internetowej www.intermarche.pl
10.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu poprzez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej podmiotów wskazanych w punkcie 10.7 powyżej.
10.9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

plakat_dokladnie_intermarche_www_180910.jpg