Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o. o.

Regulamin konkursu KAMIS „DOKŁADNIE TAKIE ŚWIĘTA” w MokPol

Pobierz regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Organizatorem konkursu „DOKŁADNIE TAKIE ŚWIĘTA” (zwanego dalej „Konkursem”) jest
Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej
116/17, 81-824 Sopot, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280793, o kapitale zakładowym w
wysokości 50.000 złotych, NIP 5851433339, REGON 220433154 zwana dalej
„Organizatorem”.
1.2.Organizator dokonuje czynności związanych z organizacją Konkursu na zlecenie
McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, ul. Malinowa 18/20; 05-552 Wólka
Kosowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 21512, NIP 522-010-23-08, posiadającą kapitał zakładowy
w wysokości 3.669.000.- PLN, wpłacony w całości.
1.3.Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w placówkach handlowych należących
do sieci INTERMARCHE (zwanych dalej „Sklepami konkursowymi”), w których można
dokonać zakupu promocyjnego, tj. zakupu minimum trzech produktów marki KAMIS.
1.4.Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 3 grudnia 2019 roku do dnia
16 grudnia 2019 roku
, (zwanym dalej: Czasem trwania Konkursu) przy czym czynności
związane z przyznawaniem i odbieraniem nagród zakończą się do dnia 3 marca 2020 roku
1.5.Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w
niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) i potwierdza, iż zapoznał się
z Regulaminem oraz, iż spełnia i akceptuje warunki opisane w par. 2 niniejszego
Regulaminu, uprawniające do udziału w Konkursie.
1.6.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1.Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna,
będąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459), która w dniu rozpoczęcia Konkursu posiada miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma ukończone 18 lat, posiada pełną
zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu 2.2 poniżej i zapoznała się treścią
Regulaminu, w sposób określony w punkcie 1.5 powyżej.
2.2.Uczestnikiem Konkursu nie może być:
a) pracownik, współpracownik, członek władz lub pełnomocnik Organizatora,
b) pracownik, współpracownik, członek władz lub pełnomocnik McCormick Polska S.A.,
c) pracownik Sklepów konkursowych.
2.3.W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik powinien posiadać numer telefonu
komórkowego, aktywnego w sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
2.4.Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie w sposób wskazany w Regulaminie.

3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1.Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien wykonać następujące czynności:
a) dokonać zakupu produktów marki KAMIS, w ilości minimum 3 sztuk, zachować
oryginał dowodu zakupu produktów o których mowa powyżej,
b) rozwiązać zadanie konkursowe w postaci udzielenia odpowiedzi na pytanie
konkursowe brzmiące następująco: „Jaki jest Twój przepis na udane Święta?”
c) wysłać SMSa zawierającego rozwiązanie zadania konkursowego, tj. odpowiedź na
pytanie konkursowe na numer 4628 z telefonu komórkowego (zwanego dalej „SMSem
zgłoszeniowym”),
d) SMS zgłoszeniowy powinien zostać napisany w następującym formacie:
KAMIS1.NRPARAGONU.ODPOWIEDŹ
3.2. SMS zgłoszeniowy zawierający rozwiązanie zadania konkursowego może składać się
z maksimum 160 polskich znaków, w całości łącznie ze spacjami oraz obligatoryjną częścią
SMSa, tj. KAMIS1.NRPARAGONU.
3.3.SMSy zgłoszeniowe mogą być wysyłane przez cały czas trwania Konkursu, tj. od dnia
3 grudnia 2019 roku
do dnia 16 grudnia 2019 roku, po dokonaniu zakupu promocyjnego.
3.4.Rozwiązanie zadania konkursowego powinno być wynikiem osobistej twórczości
Uczestnika, nie może zawierać zwrotów wulgarnych, obraźliwych oraz treści sprzecznych z
prawem czy godzących w powszechnie uznawane wartości. Nie może również naruszać
praw osób trzecich.
3.5.Koszt wiadomości SMS, o której mowa w punktach 3.1. i 3.2. powyżej jest zgodny z taryfą
operatora. Zgłoszenie wysłane w formie wiadomości SMS za pośrednictwem Internetu nie
będą brały udziału w Konkursie.
3.6.Przyjęcie zgłoszenia do udziału w Konkursie wysłanego w czasie trwania Konkursu zostanie
potwierdzone SMSem zwrotnym.
3.7.W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego można dokonać
zgłoszenia do Konkursu z każdego z tych zakupów. W tym celu każdorazowo należy
dokonywać czynności opisanych w punkcie 3.1. powyżej. Organizator posiada uprawnienie
do wezwania Uczestnika do przesłania wszystkich dowodów zakupu, jeżeli Uczestnik ten
zgłosił się do Konkursu więcej niż jeden raz. Jeżeli Uczestnik nie będzie posiadał wszystkich
dowodów zakupu, może zostać wykluczony z Konkursu oraz utracić prawo do nagrody mu
przyznanej, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.
3.8.Zgłaszając uczestnictwo w Konkursie każdy Uczestnik oświadcza, iż deklaruje przeniesienie
autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, o ile zostało ono
nagrodzone. Oświadczenie to stanowi, iż w momencie wydania nagrody Uczestnik
przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie we wszelkich formach i zakresach
eksploatacji znanych w chwili podpisywania umowy, w szczególności na następujących
polach eksploatacji:
– utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na
wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku
komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej,
płycie kompaktowej, na CD, VCD, CD Rom na plikach MP3, na dysku typu pendrive;
– zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną,
audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną,
drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
– eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do
pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie
i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości
nakładów,
– udostępniania, rozpowszechniania dzieła lub jego części w sposób inny niż określony
powyżej poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlenie,
publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (m.in. w Internecie, oraz
w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL),
– w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór został utrwalony
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów lub oryginału.
Uczestnik upoważnia również organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu na
w/w polach eksploatacji bez wynagrodzenia.
3.9.W razie zniszczenia lub utraty oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział
w Konkursie, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem
Organizatora.
3.10. Dowodem zakupu jest wyłącznie oryginał dowodu zakupu.

4. NAGRODY
4.1.Nagrodę dzienną stanowi ŚWIĄTECZNY WOREK Z PRODUKTAMI MARKI KAMIS. Wartość
zestawu wynosi 122 PLN brutto. Łączna ilość nagród dziennych wynosi 14 sztuk, tj. po
jednej nagrodzie każdego dnia trwania konkursu.
Łączna wartość nagród dziennych w konkursie wynosi 1708,00 PLN (słownie: tysiąc
siedemset osiem złotych, 00/100).
4.2.Nagrodę główną stanowi zestaw produktów marki LE CREUSET. W skład jednego zestawu
wchodzą następujące elementy: patelnia głęboka do smażenia i serwowania; brytfanna
okrągła; garnek gourmet. Wartość jednego zestawu wynosi 2663,00 PLN brutto (słownie:
dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote, 00/100). Dodatkowo do nagrody dziennej
organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 296,00 PLN (słownie:
dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Łączna całkowita wartość nagrody
głównej wynosi 2959,00 PLN brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt
dziewięć złotych 00/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 296,00 PLN
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) zostanie przeznaczona na
pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w
zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego
przez organizatora. Łączna ilość nagród głównych to 5 zestawów. Łączna wartość
wszystkich nagród głównych wynosi 14.795,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy siedemset
dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
4.3.Łączna ilość wszystkich nagród w konkursie wynosi 19 sztuk (słownie: dziewiętnaście)
sztuki.
4.4.Łączna wartość wszystkich nagród w konkursie wynosi 16.503,00 PLN (słownie: szesnaści
tysięcy pięćset trzy złote 00/100).
4.5.Nagroda nie podlega wymianie na żadne inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent
pieniężny.

5. NADZÓR NAD KONKURSEM
5.1.Organizator powoła komisję konkursową, składającą się z nieparzystej liczby osób
(minimum trzech osób), w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora lub innych
wybranych przez Organizatora osób.
5.2.Zadaniem komisji konkursowej jest zapewnienie prawidłowej organizacji i nadzoru nad
przebiegiem Konkursu. Zadaniem komisji konkursowej jest również weryfikacja
i przyznanie nagród w Konkursie.

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
6.1.Rozstrzygnięcie konkursu polegać będzie na wyłonieniu przez komisję konkursową
najlepszych rozwiązań zadań konkursowych, które wpłynęły podczas całego okresu
trwania konkursu. Liczba wybranych rozwiązań zadań konkursowych będzie zgodna
z liczbą nagród głównych. Komisja konkursowa oceni według swobodnego uznania
wszystkie prawidłowo nadesłane i zarejestrowane zgłoszenia. Komisja konkursowa
oceniając w/w zgłoszenia uwzględni ich oryginalność, kreatywność oraz walory
artystyczne.
7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
7.1.Organizator poinformuje każdego laureata Konkursu o wygranej nagrodzie, najpóźniej
w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia danego etapu, poprzez wysłanie wiadomości
SMS na numer telefonu, z którego Uczestnik wysłał zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie.
7.2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu braku możliwości powiadomienia
laureata o wygranej z powodu podania nieprawidłowego numeru telefonu, zmiany
numeru telefonu w czasie trwania Konkursu, wyłączenia telefonu.
7.3.Warunkiem wydania nagrody dziennej jest przesłanie przez laureata w terminie 14 dni od
otrzymania wiadomości sms o wygranej, pocztą elektroniczną na adres mailowy
konkurs1@sgm.pl lub wypełniając formularz na stronie internetowej
www.sgm.pl/konkurs1, lub listem poleconym na adres skrytki pocztowej Organizatora:
Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o.; FUP SOPOT 1, ul. Obodrzyców 1A, 81-806 Sopot,
skr. 80 następujących danych i oświadczeń (wzór oświadczeń stanowi załącznik do
Regulaminu):
a) imię i nazwisko
b) wiek
c) adres zamieszkania
d) numer dokumentu zakupu Produktów promocyjnych
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych odbywać się
będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
f) oświadczenie o potwierdzeniu zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
7.4. Organizator posiada uprawnienie do żądania dostarczenia oryginału dowodu zakupu.
7.5. Warunkiem wydania nagrody głównej jest przesłanie przez laureata pocztą listem
poleconym na adres korespondencyjny, tj. skrytki pocztowej Organizatora: Sopocka
Grupa Marketingowa Sp. z o.o.; FUP SOPOT 1, ul. Obodrzyców 1A, 81-806 Sopot, skr. 80
następujących danych i oświadczeń (wzór oświadczeń stanowi załącznik do Regulaminu):
a) imię i nazwisko
b) wiek
c) adres zamieszkania
d) oryginał dokumentu zakupu produktów promocyjnych
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych odbywać się
będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
f) oświadczenie o potwierdzeniu zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1.Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu jego Uczestnicy mogą zgłaszać do
Organizatora, wyłącznie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres mailowy
Organizatora: konkurs1@sgm.pl lub listem poleconym na adres korespondencyjny skrytki
pocztowej Organizatora: Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o.; FUP SOPOT 1,
ul. Obodrzyców 1A, 81-806 Sopot, skr. 80
, w czasie trwania Konkursu oraz przez okres
30 dni od upływu terminu Konkursu, o którym mowa w par.1
8.2.Reklamacja powinna zawierać, nazwę Konkursu, imię, nazwisko, adres i numer telefonu
Uczestnika, z którego dokonał zgłoszenia konkursowego, opis reklamacji oraz treść
żądania.
8.3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, a odpowiedź
zostanie przesłana do Uczestnika listownie w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia (według
daty nadania).

9. PRAWA AUTORSKIE
9.1.Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, iż jest autorem utworu jaki mógł
powstać w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego oraz, że utwór powstały w ten
sposób nie narusza przepisów prawa ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego
autorskie prawa majątkowe do nich nie są ograniczone bądź obciążone.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Niniejszym informujemy, że Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o. z siedzibą
w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/17, 81-824 Sopot (tj. Organizator), jest
administratorem danych dobrowolnie podanych przez Uczestnika na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu (dalej „Administrator”). Dane osobowe Uczestnika będą
przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia
zwycięzców Konkursu, przesłania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz
sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.
10.2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest przetwarzanie
w celu realizacji przez Administratora umowy o treści zawartej w Regulaminie, której
stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)). Podanie danych jest dobrowolnie, ale w razie ich niepodania
Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, czy też odebrać nagrody.
10.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia
roszczeń dotyczących Konkursu, w tym dane Uczestników, którzy uzyskali prawo do
nagrody, będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym
Uczestnik uzyskał prawo do nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli
przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa).
10.4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być, w szczególności, dostawcy usług
(np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy
administracji oraz sądy. Administrator nie przetwarza danych osobowych
w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
10.5. Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane w Konkursie, przysługuje prawo żądania od
Administratora dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku
z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje skarga do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471 ze zm.).
10.7. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora a także na stronie
internetowej Organizatora www.sgm.pl, www.konkurs1.sgm.pl oraz na stronie
internetowej www.intermarche.pl
10.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
poprzez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej
podmiotów wskazanych w punkcie 10.7 powyżej.
10.9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy
prawa polskiego.

Plakat_A3_TM_ITM_191017_v1.jpg