Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o. o.

Regulamin konkursu „Dokładnie Taki Smak” w Carrefour
 
Pobierz regulamin
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu „DOKŁADNIE TAKI SMAK” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/17, 81-824 Sopot, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280793, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych, NIP 5851433339, REGON 220433154 zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Organizator dokonuje czynności związanych z organizacją Konkursu na zlecenie McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, ul. Malinowa 18/20; 05-552 Wólka Kosowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 21512, NIP 522-010-23-08, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 3.669.000.- PLN, wpłacony w całości.
1.3. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w placówkach handlowych (wykaz sklepów – załącznik nr.1) należących do sieci CARREFOUR (zwanych dalej „Sklepami konkursowymi”), w których można dokonać zakupu promocyjnego, tj. zakupu trzech produktów marki KAMIS.
1.4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 28 listopada 2018 roku do dnia 17 grudnia 2018 roku, (zwanym dalej: Czasem trwania Konkursu) przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbieraniem nagród zakończą się do dnia 28 lutego 2019 roku.
1.5. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) i potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz, iż spełnia i akceptuje warunki opisane w par. 2 niniejszego Regulaminu, uprawniające do udziału w Konkursie.
1.6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459), która w dniu rozpoczęcia Konkursu posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu 2.2 poniżej i zapoznała się treścią Regulaminu, w sposób określony w punkcie 1.5 powyżej.
2.2. Uczestnikiem Konkursu nie może być:
a) pracownik, współpracownik, członek władz lub pełnomocnik Organizatora,
b) pracownik, współpracownik, członek władz lub pełnomocnik McCormick Polska S.A.,
c) pracownik Sklepów konkursowych.
2.3. W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik powinien posiadać numer telefonu komórkowego, aktywnego w sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
2.4. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie w sposób wskazany w Regulaminie.
 
3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien wykonać następujące czynności:
a) dokonać zakupu produktów marki KAMIS, w ilości minimum 3 sztuk, zachować oryginał dowodu zakupu produktów o których mowa powyżej,
b) rozwiązać zadanie konkursowe w postaci udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe brzmiące następująco: „Do czego używasz w swojej kuchni kurkumę?”
c) wysłać SMSa zawierającego rozwiązanie zadania konkursowego, tj. odpowiedź na pytanie konkursowe na numer 4628 z telefonu komórkowego (zwanego dalej „SMSem zgłoszeniowym”),
d) SMS zgłoszeniowy powinien zostać napisany w następującym formacie: KAMIS.NRPARAGONU.ODPOWIEDŹ
3.2. SMS zgłoszeniowy zawierający rozwiązanie zadania konkursowego może składać się z maksimum 160 polskich znaków, w całości łącznie ze spacjami oraz obligatoryjną częścią SMSa, tj. KAMIS.NRPARAGONU.
3.3. SMSy zgłoszeniowe mogą być wysyłane przez cały czas trwania Konkursu, tj. od dnia 28 listopada 2018 roku do dnia 17 grudnia 2018 roku, po dokonaniu zakupu promocyjnego.
3.4. Rozwiązanie zadania konkursowego powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać zwrotów wulgarnych, obraźliwych oraz treści sprzecznych z prawem czy godzących w powszechnie uznawane wartości. Nie może również naruszać praw osób trzecich.
3.5. Koszt wiadomości SMS, o której mowa w punktach 3.1. i 3.2. powyżej jest zgodny z taryfą operatora. Zgłoszenie wysłane w formie wiadomości SMS za pośrednictwem Internetu nie będą brały udziału w Konkursie.
3.6. Przyjęcie zgłoszenia do udziału w Konkursie wysłanego w czasie trwania Konkursu zostanie potwierdzone SMSem zwrotnym.
3.7. W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego można dokonać zgłoszenia do Konkursu z każdego z tych zakupów. W tym celu każdorazowo należy dokonywać czynności opisanych w punkcie 3.1. powyżej. Organizator posiada uprawnienie do wezwania Uczestnika do przesłania wszystkich dowodów zakupu, jeżeli Uczestnik ten zgłosił się do Konkursu więcej niż jeden raz. Jeżeli Uczestnik nie będzie posiadał wszystkich dowodów zakupu, może zostać wykluczony z Konkursu oraz utracić prawo do nagrody mu przyznanej, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.
3.8. Zgłaszając uczestnictwo w Konkursie każdy Uczestnik oświadcza, iż deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, o ile zostało ono nagrodzone. Oświadczenie to stanowi, iż w momencie wydania nagrody Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie we wszelkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili podpisywania umowy, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
– utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD, CD Rom na plikach MP3, na dysku typu pendrive;
– zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
– eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
– udostępniania, rozpowszechniania dzieła lub jego części w sposób inny niż określony powyżej poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlenie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL),
– w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór został utrwalony – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów lub oryginału. Uczestnik upoważnia również organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu na w/w polach eksploatacji bez wynagrodzenia.
3.9. W razie zniszczenia lub utraty oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział w Konkursie, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora.
3.10. Dowodem zakupu jest wyłącznie oryginał dowodu zakupu.
 
4. NAGRODY
4.1. Nagrodę główną stanowi wielofunkcyjny mikser planetarny firmy KITCHENAID.
4.2. Łączna ilość nagród głównych wynosi 3 sztuki, każda o wartości 2999 PLN brutto. Dodatkowo do nagrody dziennej organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 332,22 PLN (słownie: trzysta trzydzieści złotych 22/100). Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi 3.332,22 PLN brutto (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote 22/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 332,22 PLN (słownie: trzysta trzydzieści złotych 22/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.
4.3. Łączna wartość nagród wynosi 9.996,66 PLN brutto (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 66/100).
4.4. Nagroda nie podlega wymianie na żadne inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.
 
5. NADZÓR NAD KONKURSEM
5.1. Organizator powoła komisję konkursową, składającą się z nieparzystej liczby osób (minimum trzech osób), w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora lub innych wybranych przez Organizatora osób.
5.2. Zadaniem komisji konkursowej jest zapewnienie prawidłowej organizacji i nadzoru nad przebiegiem Konkursu. Zadaniem komisji konkursowej jest również weryfikacja i przyznanie nagród w Konkursie.
 
6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
6.1. Rozstrzygnięcie konkursu polegać będzie na wyłonieniu przez komisję konkursową najlepszych rozwiązań zadań konkursowych, które wpłynęły podczas całego okresu trwania konkursu. Liczba wybranych rozwiązań zadań konkursowych będzie zgodna z liczbą nagród głównych. Komisja konkursowa oceni według swobodnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane i zarejestrowane zgłoszenia. Komisja konkursowa oceniając w/w zgłoszenia uwzględni ich oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne.
 
7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
7.1. Organizator poinformuje każdego laureata Konkursu o wygranej nagrodzie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu, z którego Uczestnik wysłał zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie.
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu braku możliwości powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania nieprawidłowego numeru telefonu, zmiany numeru telefonu w czasie trwania Konkursu, wyłączenia telefonu.
7.3. Warunkiem wydania nagrody głównej jest przesłanie przez laureata pocztą, listem poleconym na adres korespondencyjny, tj. skrytki pocztowej Organizatora: Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o.; FUP SOPOT 1, ul. Obodrzyców 1A, 81-806 Sopot, skr. 80 następujących danych i oświadczeń (wzór oświadczeń stanowi załącznik do Regulaminu):
a) imię i nazwisko
b) wiek
c) adres zamieszkania
d) oryginał dokumentu zakupu produktów marki KAMIS
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
f) oświadczenie o potwierdzeniu zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
 
8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu jego Uczestnicy mogą zgłaszać do Organizatora, wyłącznie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: konkurs@sgm.pl lub listem poleconym na adres korespondencyjny skrytki pocztowej Organizatora: Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o.; FUP SOPOT 1, ul. Obodrzyców 1A, 81-806 Sopot, skr. 80, w czasie trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni od upływu terminu Konkursu, o którym mowa w par.1
8.2. Reklamacja powinna zawierać, nazwę Konkursu, imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika, z którego dokonał zgłoszenia konkursowego, opis reklamacji oraz treść żądania.
8.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, a odpowiedź zostanie przesłana do Uczestnika listownie w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia (według daty nadania).
 
9. PRAWA AUTORSKIE
9.1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, iż jest autorem utworu jaki mógł powstać w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego oraz, że utwór powstały w ten sposób nie narusza przepisów prawa ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do nich nie są ograniczone bądź obciążone.
 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Niniejszym informujemy, że Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/17, 81-824 Sopot (tj. Organizator), jest administratorem danych dobrowolnie podanych przez Uczestnika na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (dalej „Administrator”). Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców Konkursu, przesłania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.
10.2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest przetwarzanie w celu realizacji przez Administratora umowy o treści zawartej w Regulaminie, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Podanie danych jest dobrowolnie, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, czy też odebrać nagrody.
10.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących Konkursu, w tym dane Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody, będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym Uczestnik uzyskał prawo do nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa).
10.4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być, w szczególności, dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
10.5. Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane w Konkursie, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471 ze zm.).
10.7. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej Organizatora www.sgm.pl, www.konkurs.sgm.pl oraz na stronie internetowej www.carrefour.pl
10.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu poprzez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej podmiotów wskazanych w punkcie 10.7 powyżej.
10.9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

TM_Carrefour_Kurkuma_A4_181113_podglad.jpg