Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o. o.

Imię i nazwisko

Wiek


Adres dostarczenia nagrody:

Miasto zamieszkania:

Kod pocztowy:
-

Ulica, nr domu/mieszkania:

Nr telefonu:
+48

Adres e-mail:

Nr dokumentu zakupu:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) dla celów przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagrody.

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu konkursu.

3. Informujemy, że Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 116/17, 81-824 Sopot (tj. Organizator), jako administrator danych, przetwarza podane przez Ciebie dane osobowe na potrzeby Konkursu. Masz prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych dla celów wskazanych powyżej jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora. Organizator przetwarza dane osobowe na terenie Polski.

4. Oświadczam, że hasło przesłane przeze mnie w ramach konkursu "KAMIS DOKŁADNIE W TWOJEJ KUCHNI" jest wyłącznie mojego autorstwa i przysługują mi nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do tego utworu.